Načítavanie...

Správca

Witt&Kleim Renewals zabezpečuje výkon
správcu pri oddlžení fyzických osôb.

WITT&KLEIM RENEWALS zabezpečuje plnohodnotný výkon funkcie správcu najmä pri oddlžení fyzických osôb.

Oddlženia sa môže domáhať každá fyzická osoba, ktorá sa dostane do platobnej neschopnosti. Oddlženie sa vykonáva formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Konkurz je vhodný ak dlžník nedisponuje majetkom, ináč je vhodnejší splátkový kalendár, pri ktorom sa predpokladá ponechanie časti majetku dlžníkom za predpokladu splatenia správcom resp. súdom určenej dlžnej sumy. Opätovne je možné sa oddlžiť raz za 10 rokov.

Podmienkou pre vyhlásenie oddlženie formou konkurzu alebo splátkového kalendára je najmä existencia exekučného konania vedeného voči dlžníkovi.

O oddlžení rozhoduje súd uznesením, ktorým rozhodne, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov.

Oddlžením zostávajú nedotknuté najmä pohľadávka dieťaťa na výživné, pohľadávka z právnej pomoci od Centra právnej pomoci, pričom tieto musí dlžník splácať aj po oddlžení.

Pri oddlžení je chránené obydlie dlžníka do výšky 10.000 Eur, čo má za účel ochranu pred úplnou stratou bývania.

Dlžník má povinnosť s návrhom na vyhlásenie konkurzu zaplatiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu a náhrady nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania vo výške 500 Eur. Tento poplatok spravidla za dlžníka platí Centrum právnej pomoci.

ZOZNAM PRIRADENÝCH KONANÍ

WITT&KLEIM RENEWALS k.s.

Správcovi sú insolvenčné konania prideľované náhodným výberom. Ich úplný prehľad je dostupný na stránke Registra úpadcov, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, na adrese: www.ru.justice.sk. V rámci evidencie dostupnej na adrese Registra úpadcov je možné filtrovať aktívne konania a aj minulú, ukončené konania pridelené správcovskej spoločnosti Witt&Kliem.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti oddlženia

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť