Načítavanie...

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Cieľ: Maximálna ochrana duševného vlastníctva
klienta pred jej zneužitím tretími osobami.

V oblasti práva duševného vlastníctva Witt&Kleim Advokátska kancelária realizuje predovšetkým registráciu a zmeny súvisiace s doménami, ochrannými známkami a patentmi.

Klientom advokátskej kancelárie poskytujeme tiež právne poradenstvo a služby vo veciach ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, ako aj autorského práva a ďalších príbuzných a súvisiacich práv vrátane ochrany obchodného mena, software, know-how a ochrany osobných údajov.

Za účelom čo najvhodnejšej ochrany klienta advokátska kancelária spolupracuje s najvýznamnejšími patentovými a známkovými zástupcami a intenzívne sleduje vývoj práva duševného vlastníctva aj na medzinárodnej úrovni vďaka aktívnej komunikácii s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo so sídlom v Alicante (Španielsko).

Služby poskytované kanceláriou

v rámci ochrany duševného vlastníctva

Prihlášky a žiadosti o obnovu práv duševného vlastníctva

Registrácia ochranných známok, dizajnov, patentov, úžitkových vzorov

Ochrana obchodného mena

Zmluvy na ochranu know-how a zmluvy o mlčanlivosti

Zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva

Licencie a sublicencie k právam duševného vlastníctva

Zmluvy k software

Sledovanie skutočností ohľadne práv duševného vlastníctva vo Vestníku SR, WIPO, OHIM

Podanie námietok proti zápisu práv duševného vlastníctva v prospech konkurujúcich tretích osôb do príslušného registra

Prieskum v registri na zhodnosť, spracovanie prieskumnej správy

Registrácia domén

Právne zastupovanie vo všetkých konaniach viažucich sa k právam klienta z duševného vlastníctvaThe list of services mentioned above is merely illustrative in nature and in regard to the scale of legal relations in this area of law, it does not contain the entire range of services provided by the Witt & Kleim Law firm. If you do not find a service you require to secure in the list, please feel free to contact us anytime and we will inform you free of charge regarding the possibility of realizing services you have requested. You can find phone numbers and e-mail addresses in the section Contact.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť