Načítavanie...

CERTIFIKÁCIA

Cieľ: Zabezpečiť pre klienta implementáciou systémov a
medzinárodnú certifikáciu ISO.

Witt&Kleim Advokátska kancelária v oblasti ISO noriem zabezpečuje implementáciu a certifikáciu systému manažérstva.

Medzinárodný certifikát ISO vydaný certifkačným orgánom je symbolom, že organizácia spĺňa prísne predpoklady v rôznych oblastiach a to tak interne v rámci spoločnosti alebo aj navonok, voči zákazníkom a dodávateľom. Advokátska kancelária Witt & Kleim zabezpečuje prípravu na certifikáciu ISO, predovšetkým prípravu dokumentov a implementáciou procesov pri zavádzaní postupov pre následné vydanie certifikátu.

Právny servis advokátskej kancelárie zahŕňa prípravu na certifikáciu ISO v oblasti manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému energetického manažérstva a enviromentálneho manažérstva, implementácie rôznych systémov podľa požiadaviek klienta a tiež zabezpečenie auditov a školení pre systémy manažérstva.

Advokátska kancelária zabezpečuje pre svojich klientov služby v oblasti Manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy ISO 9001. Je takmer nevyhnutnou v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva a kvality zaručí pre organizáciu schopnosti rýchlej adaptácie na trhu v oblasti kvality dodávaných produktov a služieb v súlade s tými najnáročnejšími štandardami.

K ďalším certifikáciám, pri ktorých Witt&Kleim zabezpečuje poradenstvo, patrí aj certifikácia ISO v oblasti Energetického systému manažérstva a Systému environmentálneho manažérstva, ktorá sa využíva na preukázanie záväzku spoločnosti riadiť a efektívne využívať energie, a tým aj chrániť životné prostredie, čo má vplyv na celkový imidž a vnímanie organizácie. Systém sa zameriava na riadenie a kontrolu efektívnosti jednotlivých zdrojov energie a vedie k navrhnutiu vhodných energetických a enviromentálnych opatrení.

Ak má organizácia za cieľ byť zodpovednou organizáciou, ktorá dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone svojich podnikateľských činností v súlade s požiadavkami legislatívy i zainteresovaných strán, môže využiť systém manažérstva Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa medzinárodne uznávanej normy ISO 45001.

Vzhľadom na to, že organizácie fungujú v komplexnom prostredí, zohľadňujú aj vo svojich systémoch komplexne riadené systémy manažérstva. Neobmedzujú sa len na riadenie kvality, ale pridávajú ďalšie oblasti ako životné prostredie, energetiku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť informácií, bezpečnosť potravín a podobne. Služby advokátskej kancelárie v oblasti certifikácie ISO preto zahŕňajú aj Integrovaný systém manažérstva, ktorý spája dve a viaceré normy podľa požiadaviek klienta.

V oblasti kontroly implementácie systémov manažérstva vykonáva advokátska kancelária rôzne druhy auditu ako nástroja na preverovanie efektívnosti, funkčnosti a plnenia požiadaviek klienta a identifikácie príležitostí pre ďalšie zlepšovanie. Môže sa jednať o Interný audit ako nástroj vlastného preverovania v organizácii, Procesný audit na účel identifikácie procesov v organizácii alebo tzv. B2B audit, ktorý rieši externé prostredie organizácie, ako dodávateľov a ich procesy.

V systémoch manažérstva sa vyžaduje kompetentnosť preukázaná školením, ktoré má zabezpečiť plynulé plnenie požiadaviek certifikácie, preto Witt&Kleim zabezpečuje školenia v nasledovných oblastiach: Manažér systému manažérstva (podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ich kombinácie), Interný audítor systému manažérstva (podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ich kombinácie, výkon podľa ISO 19011), Audítor pre dodávateľské audity (podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ich kombinácie), Školenie normy (požiadavky a ich výklad) (podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ich kombinácie), Praktický nácvik interného alebo externého auditu podľa ISO 19011).

Služby poskytované kanceláriou

v rámci CERTIFIKÁCIE

Právna analýza legislatívnych požiadaviek na organizáciu

Identifikácia príležitostí, silných a slabých stránok organizácie

Príprava dokumentácie pre certifikáciu ISO

Komplexné služby v oblasti zabezpečenia certifikácie v oblasti Systému manažérstva a kvality (ISO 9001: 2015), Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001: 2018), Systému energetického manažérstva (ISO 50001: 2018), Systém enviromentálneho manažérstva (ISO 14001: 2015) a iných systémov podľa požiadaviek klienta

Konzultácie v prípade potreby jednotlivých systémov a integrovaného systému manažérstva

Kontrola spĺňania systémov manažérstva, kontrola procesov a implementácia zákazníckych požiadaviek (Interný audit, B2B audity, Procesný audit)

Navrhnutie vhodných školení a kurzov pre systémy manažérstvaVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti CERTIFIKÁCIE

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť