Načítavanie...

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Cieľ: Maximálna ochrana duševného vlastníctva
klienta pred jej zneužitím tretími osobami.

V oblasti práva duševného vlastníctva Witt&Kleim Advokátska kancelária realizuje predovšetkým registráciu a zmeny súvisiace s doménami, ochrannými známkami a patentmi.

Klientom advokátskej kancelárie poskytujeme tiež právne poradenstvo a služby vo veciach ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, ako aj autorského práva a ďalších príbuzných a súvisiacich práv vrátane ochrany obchodného mena, software, know-how a ochrany osobných údajov.

Za účelom čo najvhodnejšej ochrany klienta advokátska kancelária spolupracuje s najvýznamnejšími patentovými a známkovými zástupcami a intenzívne sleduje vývoj práva duševného vlastníctva aj na medzinárodnej úrovni vďaka aktívnej komunikácii s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo so sídlom v Alicante (Španielsko).

Služby poskytované kanceláriou

v rámci ochrany duševného vlastníctva

Prihlášky a žiadosti o obnovu práv duševného vlastníctva

Registrácia ochranných známok, dizajnov, patentov, úžitkových vzorov

Ochrana obchodného mena

Zmluvy na ochranu know-how a zmluvy o mlčanlivosti

Zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva

Licencie a sublicencie k právam duševného vlastníctva

Zmluvy k software

Sledovanie skutočností ohľadne práv duševného vlastníctva vo Vestníku SR, WIPO, OHIM

Podanie námietok proti zápisu práv duševného vlastníctva v prospech konkurujúcich tretích osôb do príslušného registra

Prieskum v registri na zhodnosť, spracovanie prieskumnej správy

Registrácia domén

Právne zastupovanie vo všetkých konaniach viažucich sa k právam klienta z duševného vlastníctvaVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť