Načítavanie...

Často kladené otázky

Najčastejšie otázky a odpovede na ne
spojené s poskytovanými právnymi službami.

01. Ako kontaktovať advokátsku kanceláriu Witt&Kleim?

Ak uvažuje o prvom kontakte s advokátskou kanceláriou, postačí, keď zašlete e-mailovú správu na adresu - office@wak.sk, alebo nás budete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 0917 521 301. Taktiež je možné použiť kontaktný formulár na internetovej stránke v sekcii Kontakt. Odpoveď na Vaše otázky spravidla poskytujeme do 24 hodín.02. Komu poskytuje advokátska kancelária Witt&Kleim služby?

Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje právne služby obchodným spoločnostiam, podnikateľom a aj fyzickým osobám.03. Zastupuje advokátska kancelária Witt&Kleim aj fyzické osoby – nepodnikateľov?

V rámci poskytovaných služieb Witt&Kleim Advokátskou kanceláriou sú zastupovaní aj fyzické osoby – nepodnikatelia v rámci súdnych, správnych a mimosúdnych konaní. Rovnako sú fyzickým osobám – nepodnikateľom poskytované právne služby spojené predovšetkým s prípravou a pripomienkovaním zmlúv, napr. nájomné zmluvy, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy k prevodom nehnuteľností, zmluvy o pôžičkách. Taktiež poskytujeme fyzickým osobám služby pri tzv. osobnom bankrote.04. Aké právne služby poskytuje Witt&Kleim Advokátska kancelária?

Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje právne služby naprieč celým právnym spektrom, t.j. oblasť obchodného, občianskeho, pracovného ale aj správneho a trestného práva. Špecializujeme sa však na správu a vymáhanie pohľadávok, reštrukturalizácie spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a development a poskytovanie právneho servisu pre začínajúcich podnikateľov (start-upy).05. Aký je rozdiel medzi advokátom a advokátskou kanceláriou ?

Medzi uvedenými pojmami nie je prakticky rozdiel, nakoľko v oboch prípadoch sú právne služby klientom poskytované zo strany advokáta. Pri advokátskych kanceláriách je však spravidla počet advokátov vyšší ako pri označení advokát, kedy je spravidla advokát len jeden. Uvedený rozdiel však nie je sám o sebe meradlom rozdielnej kvality poskytovaných služieb.06. Ako sa určuje cena právnych služieb?

Advokátska kancelária je pri odmene za právne služby viazaná zákonom o advokácii a vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa týchto predpisov je odmena určená buď na hodinovej báze alebo je vypočítaná z hodnoty konania. V prípadoch dlhodobej spolupráce je odmena právnych služieb určená dohodou s klientom v paušálnej výške. Taktiež v prípade väčšej agendy, predovšetkým agendy správy pohľadávok je odmena určená v podielovej výške z vymožených pohľadávok.07. Sú právne služby drahé?

Právne služby môžu byť drahé, ak nie sú poskytované odborne. Je potrebné zobrať do úvahy, že advokát musí každú vec posúdiť osobitne a venovať jej rôzne množstvo času. Zvyčajne od množstva času venovaného jednotlivému prípadu sa odvíja aj celková cena právnych služieb.08. Za akých podmienok sú hradené trovy právneho zastúpenia protistranou?

V rámci štandardných súdnych konaní rozhoduje súd o tom, ktorá zo sporových strán bude znášať trovy konania, pričom je možné uviesť, že trovy konania znáša tá strana, ktorá v spore neuspela, konanie prehrala. Pokiaľ je úspech jednej zo sporových strán v konaní len čiastočný, aj pomer trov právneho zastúpenia bude spravidla vypočítaný alikvotne.09. Ako sú klientom poskytnuté informácie chránené pred vyzradením?

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas poskytovania právnych služieb dozvedel, bez ohľadu na pôvod týchto informácií, s výnimkou špecificky určených informácií, napr. povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov advokátskej kancelárie a trvá aj po skončení poskytovania právnych služieb. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže advokáta zbaviť výhradne klient (alebo jeho potomkovia), pričom aj v tom prípade môže advokát zvážiť zverejnenie zverených informácií.10. Čo v prípade, ak advokát spôsobí klientovi škodu ?

Napriek tomu, že štúdium, vlastná prax a ďalšie vzdelávanie je predpokladom bezvadnosti advokátom poskytovaných služieb, pre prípad pochybenia zo strany advokáta je každý advokát povinne poistený. Witt&Kleim Advokátska kancelária má uzatvorená poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperativa a. s. s poistným krytím do sumy 1.500.000,00 Eur.11. Môže advokátska kancelária odmietnuť klientovi poskytnúť právne služby?

V zákonom vymedzených prípadoch je advokát oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, dokonca, v určitých situáciách je povinný poskytnutie právnych služieb odmietnuť. Takým prípadom je situácia, kedy by mal advokát v určitej veci konflikt záujmov, napr. ak už zastupuje protistranu, nemôže advokát prijať právne zastúpenie druhej zo sporových strán.12. Sú súčasťou služieb taktiež notárske a exekútorské úkony?

Advokátska kancelária je pri poskytovaní služieb limitovaná zákonom o advokácii, ktorý neumožňuje vykonávanie úkonov notára alebo súdneho exekútora advokátovi. Pri našej činnosti však úzko spolupracujeme s profesionálnymi notármi a exekútormi s potrebnou praxou a vedomosťami potrebnými pre nadštandardné plnenie ich úkonov.13. Poskytujete poradenstvo ohľadne cudzích právnych poriadkov?

Keďže Slovenská republika je súčasťou Európskej únie, ktorá svojou normotvorbou bezprostredne zasahuje do právneho poriadku Slovenskej republiky je znalosť práva Európskej únie štandardom kancelárie Witt&Kleim. Rovnako spolupráca s kanceláriami v zahraničí predspevuje jeden z významných benefitov advokátskej kancelárie Witt&Kleim pre klientov pôsobiacich na viacerých trhoch.14. Akými pravidlami je advokátska kancelária viazaná?

Advokát je povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými, platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, špecificky zákona o advokácii. Tiež je viazaný predpismi Slovenskej advokátskej komory. Keďže s každým klientom je uzatváraná zmluva o poskytovaní právnych služieb, sú povinnosti advokáta vymedzené aj ňou. Záverom, limitom pre advokáta sú aj ústne alebo písomne uložené pokyny od klienta, ktoré neodporujú zákonu.15. Kto vedie evidenciu advokátskych kancelárií?

Advokátska kancelária Witt&Kleim je riadnym členom Slovenskej advokátskej komory (sak.sk), ktorá združuje všetkých advokátov a advokátske spoločenstvá pôsobiace na území Slovenskej republiky.16. Je možné získať zadarmo prístup k predpisom Slovenskej republiky a Európskej únie?

Každý má právo a súčasne povinnosť poznať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z prijatých noriem Slovenského právneho poriadku, ktorý prijíma Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk) a ktoré prijíma Európska únia (eur-lex.europa.eu). Zbierka zákonov je prístupná na internetovej stránke slov-lex.sk.17. Kde sú prístupné údaje o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku?

orsr.sk- vyhľadávanie subjektov zapísaných v Obchodnom registri
zrsr.sk - vyhľadávanie subjektov zapísaných v živnostenských registroch
drsr.sk- overovanie IČ DPH a iné užitočné informácie
registeruz.sk - údaje o subjektoch z účtovných závierok
finstat.sk - komplexné hospodárske informácie o podnikateľských subjektoch18. Kde je možné zistiť adresy a kontaktné údaje na súdy Slovenskej republiky?

Oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, poskytuje jednotný automatizovaný systém právnych informácií obsahujúci zoznam súdov Slovenskej republiky vrátane rozhodcovských súdov a je dostupná na adrese justice.gov.sk .19. Zostala Vaša otázka nezodpovedná?

Ak máte špecifickú otázku, ktorá nebola zodpovedaná, neváhajte nás kontaktovať.