Ładowanie...

Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi dotyczące
świadczonych usług prawnych.

01. Jak skontaktować się z kancelarią adwokacką Witt&Kleim?

Jeżeli chcesz się skontaktować z kancelarią adwokacką, wystarczy wysłać e-maila na adres:office@wak.sk, lub zadzwonić pod numer telefoniczny: +421 917 521 301. Również możliwe jest skorzystanie z formularza na stronie internetowej w sekcji - Kontakt. Na Twoje pytania postaramy się odpowiedzieć do 24 godzin.02. Dla kogo świadczy kancelaria adwokacka Witt&Kleim swoje usługi?

Witt&Kleim Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne spółkom handlowym, ale także przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym.03. Reprezentuje kancelaria adwokacka Witt&Kleim także osoby fizyczne - które nie są przedsiębiorcami?

W ramach świadczonych usług przez Witt&Kleim kancelarię adwokacką są reprezentowane także osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, w ramach postępowań sądowych, administracyjnych oraz pozasądowych. Również dla osób fizycznych – które nie są przedsiębiorcami, świadczymy usługi dotyczące przede wszystkim przygotowania umów, np. umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy pożyczki. Również świadczymy usługi dla osób fizycznych w ramach tak zwanego osobistego bankructwa.04. Jakie usługi prawne świadczy Witt&Kleim Kancelaria adwokacka?

Witt&Kleim Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne z całego zasięgu prawa, czyli z zakresu prawa handlowego, cywilnego, prawy, ale także administracyjnego oraz karnego. Specjalizujemy się natomiast na zarządzanie oraz winkulacje należności, restrukturyzację spółek, fuzję i przejęcia, prawo nieruchomości oraz rozwój i świadczenie usług prawnych dla początkujących przedsiębiorców / startupów.05. Jaka jest różnica między adwokatem i kancelarią adwokacką?

Między podanymi wyrazami nie ma praktycznie różnicy, ponieważ w obu sytuacjach są usługi prawne świadczone klientom przez adwokata. W przypadku kancelarii adwokackich jest natomiast większa liczba adwokatów, natomiast w przypadku adwokata jest tylko on sam. Podana różnica jednak nie stanowi różnicę w jakości świadczonych usług.06. W jaki sposób stanowiona jest cena za usługi prawne?

Kancelaria adwokacka jest zobowiązana do przestrzegania ustawy o adwokaturze, oraz w niej zawartych zarządzań dotyczących wynagrodzeniai zwrotu kosztów za świadczone usługi prawne. Według tych przepisów jest wynagrodzenie stanowione bądź na podstawie czasu lub wyliczone z wartości postępowania. W przypadkach długotrwałej współpracy wynagrodzenie stanowione jest na podstawie porozumienia z klientem w wysokości kwoty ryczałtowej. Także w przypadku większego mnóstwa pracy, przede wszystkim w zakresie zarządzania należnościami jest wynagrodzenie stanowione w wysokości proporcjonalnej z odzyskanych należności.07. Czy usługi prawne są drogie?

Usługi prawne mogą być drogie, jeżeli nie są one świadczone przez ekspertów. Należy uwzględnić, że adwokat powinien każdą sprawę rozpatrzyć indywidualnie oraz poświęcić jej dostateczne mnóstwo czasu. Zazwyczaj od mnóstwa czasu, przeznaczonego na poszczególną sprawę zależy także całkowita cena usług prawnych.08. Pod jakimi warunkami pokrywane są koszty zastępstwa prawnego przez kontrahenta?

W ramach standardowych postępowań sądowych, to sąd decyduje o tym, która ze stron będzie pokrywać koszty postępowania, przy czym można powiedzieć, że koszty pokrywa strona, która w postępowaniu przegrywa. Jeżeli jest sukces jednej ze stron w postępowaniu tylko częściowy, zostaną także koszty zastępstwa prawnego wyliczone proporcjonalnie.09. Jakim sposobem są traktowanepoufne informacje klienta?

Adwokat zobowiązany jest do zachowania poufności o wszystkich faktach, o których dowiedział się w trakcie świadczenia usług prawnych, bez względu na to, skąd te informacje pochodzą. Wyjątkiem są specyficzne informacje, np. obowiązek przeszkodzić komuś w popełnieniuprzestępstwa. Ten obowiązek dotyczy wszystkich pracowników kancelarii adwokackiej i trwa także po zakończeniu świadczenia usług prawnych. Z obowiązku milczenia może adwokata zwolnić wyłącznie klient (lub jego dzieci), przy czym nawet w tej sytuacji może adwokat rozważyć ujawnienie informacji poufnych.10. Co robić w wypadku, jeżeli adwokat wyrządzi klientowi szkodę?

Mimo tego, że studium, samotna praktyka oraz kolejne kształcenie jest warunkiem bezbłędnych usług świadczonych przez adwokata, w wypadku jakiegokolwiek powstałego błędu ze strony adwokata, podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu. Kancelaria adwokacka ma zawartą umowę z Zakładem Ubezpieczenia Kooperativa a.s. z ochroną ubezpieczeniową do kwoty wynoszącej 1.500.000,00 Euro.11. Czy może kancelaria adwokacka odmówić świadczenie usług dla klienta?

W wypadkach stanowionych ustawą ma adwokat prawo do odmówienia świadczenia usług prawnych, nawet w pewnych sytuacjach jest on zobowiązany do ich odmówienia. Takim przykładem jest sytuacja, kiedy dochodzi do konfliktu interesów ze strony adwokata, czyli np. już reprezentuje inną stronę, zatem nie może przyjąć zastępowanie także strony przeciwnej.12. Czy wchodzą w skład usług również akta wykonywane przez notariusza lub egzekutora?

Kancelaria adwokacka jest w ramach świadczenia usług ograniczona ustawą o adwokaturze, która nie umożliwia wykonywanie aktów notariusza lub egzekutora przez adwokatów. Natomiast ściśle współpracujemy z fachowymi notariuszami oraz egzekutorami, mającymi wiedzę, potrzebną do ponadstandardowego wykonywania tych aktów.13. Czy zapewniacie także doradztwo prawne dotyczące innych systemów prawnych?

Ponieważ Republika Słowacka jest częścią Unii Europejskiej, która poprzez swoją standaryzację bezpośrednio wpływa na system prawny Słowacji, wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej jest standardem kancelarii Witt&Kleim. Tak samo współpraca z kancelariami za granicą stanowi jeden z istotnych korzyści kancelarii adwokackiej Witt&Kleim dla klientów, działających na kilku rynkach.14. Jakimi przepisami kieruje się kancelaria adwokacka?

Adwokat zobowiązany jest do działania w zgodzie z ogólnie wiążącymi przepisami Republiki Słowackiej, zwłaszcza Ustawy o adwokaturze. Również przestrzega przepisów Słowackiej Izby Adwokackiej. Ponieważ z każdym klientem zawierana jest umowa o świadczeniu usług prawnych, obowiązki adwokata ograniczone są także w jej treści. Granicą, limitem dla adwokata są także ustne lub pisemne wymogi klienta, które nie sprzeczają się ustawie.15. Kto prowadzi ewidencję kancelarii adwokackich?

Kancelaria adwokacka Witt&Kleim jest pełnoprawnym członkiem Słowackiej Izby Adwokackiej (sak.sk), która zrzesza wszystkich adwokatów oraz organizacje adwokackie, działające na terenie Republiki Sł0wackiej.16. Czy jest możliwe uzyskanie darmowego dostępu do przepisów Republiki Słowackiej oraz Unii Europejskiej?

Każdy ma prawo i zarazem obowiązek do zapoznania się ze swoimi prawami i obowiązkami, wypływającymi z przyjętych norm Słowackiego porządku prawnego, który przyjęty został przez Radę Narodową Republiki Słowackiej (nrsr.sk) oraz Unię Europejską (eur-lex.europa.eu). Dziennik ustaw jest dostępny na stronie internetowej slov-lex.sk.17. Gdzie można znaleźć udostępnione dane o przedsiębiorstwach, działających na Słowacji?

orsr.sk- Wyszukiwarka przedsiębiorstw wpisanych w Rejestrze Handlowym
zrsr.sk - Wyszukiwarka przedsiębiorstw wpisanych w Rejestrze Przedsiębiorców
drsr.sk- Sprawdzanie numeru NIP oraz inne korzystne informacje
registeruz.sk - Dane o przedsiębiorstwach ze sprawozdań finansowych
finstat.sk - Kompleksowe informacje gospodarcze o przedsiębiorstwach18. Gdzie można znaleźć adresy oraz kontakt do sądów Republiki Słowackiej?

Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej posiada jednolity zautomatyzowany system informacji prawnych, zawierający wykaz sądów Republiki Słowackiej, w tym organów arbitrażowych, i jest dostępna na adresie: justice.gov.sk .19. Czy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Jeżeli masz specyficzne pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi, nie wahaj się z nami skontaktować.